• Boston

 • Kevin Conlin
 • Paul Empson, RAIA
 • Zhuang Guo
 • Hanna Jin
 • Eleanor Kebabian, AIA
 • Kevin MacNichol
 • Elizabeth Mudie Casella, NCIDQ
 • Akshata Paledar
 • Reihaneh Ramezany M.
 • Jenny Ratner, AIA, LEED AP
 • Sarah Rinehart
 • Isaac Safdie
 • Stefan Svedberg
 • Lusha Wainford
 • Fan Wang
 • Singapore

 • Katherine Adea
 • Karlo De Guzman
 • Dan Lee
 • Benjy Lee
 • Peter Morgan
 • Lee Hua Tan
 • Shanghai

 • Ping Gao
 • Xing Liu
 • Min Liu
 • Jiawei Pan
 • Heng Shi
 • Kaijun Wang
 • Yi Wang
 • Ye Yang
 • Katt Chung Yap