Can Cakmak
Sean Chew
Karlo De Guzman
Deeksha Kalra
Zack Lenza
Jingwen Luo
Kevin MacNichol
Joseph Palmer
Wulff Piotraschke, AIA
Sarah Rinehart, AIA
Mesut Sallah
Megan Tan
Lee Hua Tan
Siqi Tang
Florence Thonney
Siyao Zheng
Yuchen Zheng