• Boston

 • Kevin Conlin
 • Paul Empson, RAIA
 • Camila Gutierrez
 • Suk Hwan Choi
 • Deeksha Kalra
 • Eleanor Kebabian, AIA
 • Wilfred Leung
 • Kevin MacNichol
 • Elizabeth Mudie, NCIDQ
 • Akshata Palekar
 • Reihaneh Ramezany M.
 • Loren Rapport
 • Jenny Ratner, AIA, LEED AP
 • Sarah Rinehart
 • Raksha Srinivasan
 • Mick Tanglao
 • Wen Wen
 • Singapore

 • Karlo De Guzman
 • Amy Han
 • Peter Morgan
 • Prashanth Raju
 • Lee Hua Tan
 • Shanghai

 • Ping Gao
 • Min Liu
 • Xing Liu
 • Jiawei Pan
 • Heng Shi
 • Lusha Wainford
 • Yi Wang
 • Kaijun Wang
 • Ye Yang
 • Katt Chung Yap